Publikace na skladě

Institucím zasíláme knihy na fakturu, soukromníkům na dobírku,

k cenám bude připočteno poštovné a balné.

Objednávejte na jan.stefan@marq.cz

Numismatika

 

Portréty českých numismatiků od dob nejstarších do konce 18. století. Ostrava 2017, 48 celobarevných stran 176x250 mm (B5), ISBN 978-80-86840-65-9, 250 Kč.

Publikace obsahuje přes čtyřicet charakteristik soudobých numismatiků různého odborného i společenského významu spolu s jejich skutečnými nebo fiktivními podobami v provedení různých umělců, malířů a rytců. Rozšířený a a ilustracemi doplněný český text příspěvku do plakátové sekce CIM 2015 (Sicílie, Taormina).

 

 

                                 

             Obr. 1. Kronikář Kosmas (Kosmova Kronika, podle Wikipedie)        Obr. 2. Kronikář Kosmas (Abbildungen)

 

 

              

                                                Obr. 8. Karel IV. (Kronyka)                             Obr. 9. Karel IV. (Paprockého Zrdcadlo)

 

                          

                  Obr. 20. Mikuláš Dačický z Heslova (Národní muzeum)                Obr. 21. Mikuláš Dačický z Heslova (Zlatá Koruna)

 

*

Portraits Bohemia numismatics from the earliest times to the late 18th century, ISBN 978-80-86840-61-1, Ostrava 2015, 14 p., 150 Kč.

Edice Acta nu­mismatica Bo­hemiae, Moraviae et Silesiae No. 18.

Participants XVth Congress International Numismatic (Italy, Sicilia, Taormina) dedicated. There are thirteen color images in the text.

 

              

                                       Fig. 8. Nikolaus Adauct Voigt, oil painting           Fig. 9. Nicolaus Adauct Voigt, oil painting

                                            hypothetical portrait, Numismatic department,            by Taddeus Schuegger in former

                                                              National Museum, Prague                          monastery Zlatá Koruna (Golden Crown)

 

       *

 

Sborník rozšířených abstraktů mezinárodní konference Peníze v proměnách času X Nové výsledky numisma­tických výzkumů (Mikulov), ISBN 978-80-86840-60-4, Ostrava 2015, 44 s., 90 Kč.

Edice Acta nu­mismatica Bo­hemiae, Moraviae et Silesiae No. 17.

Obsah:

Roger Svensson: Periodic Re-Coinage as a Monetary Rax: Conditions, Conseques and Comparisons with Debasement

Arkadiusz Dymowski: Rzymskie srebro i celtyckie złoto na zemích Polski na przełomie er – Roman silver and Celtic gold in the territory of Polan dat the turn of the era

Petra Janošíková: Výzkum a jeho financování z veřejných prostředků – Research and its financing from public funds

Jarosław Bodzek: Phoenician cities, the Seleucids and the idea naval supremacy in coinage

Eliza Walczak: Heracles iconography in coinage of northern coasof Black Sea

Кирилл Мызгин – Kyrylo Myzgin: Клады римских республиканских монет на территории Восточной Европы – Hords of the Roman Republican coins on the territory of Eastern Europe

Hubert Emmerig – Johannes Hartner: Der Fund von Frauenhofen – Begin der Monatiesierung des östrreichischen Raums im 12. Jh.

Kristian Elschek – Eva Kolníková: Laténske a římské mince zo Zohora a Stupavy-Mástu na západnom Slovensku – La Tène and Roman cons of Zohor and Stupava-Mást in West Slovakia

Tomáš Smělý: Vztahy mezi "českými" a "moravskými" Kelty předoppidiálního období z pohledu numismatiky – The re­lations between the "Bohemian" and "Moravian" Celts of the pre-oppidian period in the light of numismatics

Luboš Polanský: Ikonografické detaily českých denárů 10. století – Iconographic detail sof the 10th century Bohemian deniers

Aleš Švec: Saracenské denáre a parvy kráľa Ľudovíta I. z Anjou – Silver denarii and parvi of King Luis I of Hungary with the head of a Saracen

Miroslav Hus: Náboženská medaile zhotovená z švábského pancéře – nález Čelákovice 2006 – The religion medal made of swa­bian batzen - discovery Čelákovice 2006

Piotr Chabrzyk: Nowe ustalenia w spraše denarów krzyżowych z początków XI wieku – New premises for the cross-dena­rii from the beginning of the XI century

Roksana Wawrczak: Monety anglosaskie ze skarbu nieznanej miejscowości z okolic Kruszwicy – Anglo-Saxon Chin from a treasure found in an unknown village naer Kruszwica

Petr Schneider: Depod velkých brakteátů z katastru obce Olešnice (okr. Hradec Králové) z roku 1935 – Ein Fund der brei­ten Brakteaten aus der Katastralgemeinde Olešnice (Bez. Hradec Králové) aus dem Jahre 1935

Borys Paszkiewicz: Niezname monety śląkoe z polowyXV vieku z Nowego Targu we Wrocławiu – Unknown Silesian coins from the first half of the fourteenth century founěn New Market Square in Wrocław

Paweł Milejski: Skarb groszy praskich Karola I i Wacława IV z Oleśnicy na tle znalezisk groszy Wacława IV na Śląsku – analiza ilościowa i miejsc występowania – Hoard of Prague graschen of Karol I and Wacław IV from Oleśnica on the bac­kground of the groschen fading in Silesia – analysis of quantity and places of occurrence

Luboš Čížek: Nové chronologické zařazení pražského groše Václava IV., typ Hána XV

Herfried E. Wagner: Ein Fund mährischer Pfennige der Hussitenzeit aus der "Mittelsteiermark"

Marek Budaj: Boje Alžbety a Vladislava I. o uhorský trón ve svetle nálezov mincí v rokoch 1440-1442 (poklad Mojmíro­vec) – Struggle for Hungarian throne between Elisabeth and Wladislav I in the light of the coins finds in 1440-1442 (trea­sure from Mojmírovce

Ján Hunka: Tri neobvyklé české mince zo 14.-17. storočia objavené na Slovensku – Three unusual bohemian cons from 14th-17th centuries founded at Slovakia

Kamil Smíšek: Nové nálezy mincí italské provenience z Brna – New coins finds of Italian provenience in Brno

Wojciech A. Łonak: Obol Charona. Monety w grobach nowożytnych na pogranicu Śląska, Małopolski i Wielkopolski – Charon's Obol. Coins found in contemporary tobs on the boundaries of Silesia, Małopolska and Wielkopolska

Dagmar Kašparová: Depot mincí z počátku 17. století z lašťanského revíru na Šternbersku – Ein Münzdepot aus dem frčen 17. Jahrhundert im Revier von Lašťany (Region von Šternberk)

Paweł Duma: Żetony odnalezione na pl. Nowy Targ we Wrocławiu podras badań archeologicznych w latach 2010-2011 – Tokens from Nowy Targ square in Wrocław found during archeological excavations in 2010-2011

Daniel Haas Kianička: Príspevok k definícii pojmu medaila – Beitrag zur Definition des Begriffes Medaille

Lukáš Funk: Zánik vesnice po roce 1945 datovaný mincemi – Demise of the Village after 1945 dated by coins

Jan T. Štefan: Poznámka k vlivu konzervace na technologické parametry brakteátové mince – Comment on the Impact of Conservation on the Technological Parameters of Bracteate Coins

Jan John: Materiálová analýza pokladu z Bošilce (okr. České Budějovice) – Material analysis of hoard from Bošilec (dist. České Budwějovice)

*

Sborník rozšířených abstraktů mezinárodní konference Peníze v proměnách času IX, (Valtice) ISBN 978-80-86840-54-3, Ostrava-Brno-Valtice 2013, 44 s., 90 Kč.

Edice Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae No. 16.

Obsah:

Úvod: Valtice a Lednice

Arkadiusz Dymowski: Denary Republiki Rzymskiej i cesarza Augusta z terenu Polski – Denarii of the Roman Republic and emperor Augustus found in Poland

Vlastimil Novák: Svědek jihokaspických mocenských bojů 10. století nalezený na moravské půdě: Zijárovský mincovní zlomek v nálezu z Popůvek – Evidence of Struggle for Power in the 10th Century South Caspian reg­istered in the Moravian Territory: the Ziyarid Coin Fragment from the Popůvky Hoard

Adam Degler: Wątek ossoliński w sprawie skarbu z Boroczyc („wykopaliska horochowskiego“) – The hoard from Boroczy­ce ("wykopalisko horochowskie") and Ossolineum

Andrzej Romanowski: Skarb denarów rzymskich z miejscowości Słochy Annopolskie, gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki. Uwagi do chronologii napływu skarbów denarów rzymskich na ziemie polskie – Hoard of Roman denarii from Słochy An­nopol­skie, community Siemiatycze, district siemiatycki. Notes to the chronology of the influx of Roman denarii hoards on Polish terri­tory

Július Fröhlich: Keltské mince na Slovensku v nepeňažnej funkcii - Keltische Münzen in der Slowakei in der nicht pekuniären Funktion

Jarosław Bodzek: Uwagi na temat genezy mennictwa satrapów w okresie panowania Achemenidów – Remarks on the origins of satrapic coinages during the Achaemenid rule

Jiří Militký: Před kolapsem na okraji bójského světa - poznámky k bratislavskému mincovnictví, drachamám typu Tótfalu a lokálním typům z Oberleiserbergu – On the edge of the world of Boii before collapse - remarks to minting in Bratislava, to drachmas of the Tótfal type and the Oberleiserberg local types

Lenka Vacinová: Apotropaické symboly na řeckých mincích – Apotropaische Symbole auf griechischen Mün­zen

Jan Videman: Několik nových záhad kolem Podivína aneb konečně Zdíkův denár? (a ještě něco navíc) – Seve­ral new mysteries around Podivín mint. Finally an undisputable denarius of Jindrich Zdik (and something more ...)

Aleš Švec: Nové varianty „saracénskych“ denárov Ľudovíta I. z Anjou. Príspevok k typológii uhorských dená­rov typu H 547 – New variants of Saracen denarii of Louis I. of Anjou. Contribution to the typology of the Hun­garian denarii, H 547

Borys Paszkiewicz: Późnośredniowieczne mennictwo dominium Żary (Żarow) na Dolnych Łużycach

nowe odkrycia – Late medieval coinage of the Żary (Żarow) dominion in Lower Lusatia: new discoveries

Witold Garbaczewski: Czy denar epigraficzny Władysława II (Cach 601) jest rzeczywiście pamiątka korona­cji? – Was the epi­graphic denarius of Vladislaus II (Cach 601) really struck in remembrance of the coronation?

Dagmar Grossmannová: Zajímavé ražby v moravských nálezech 13. Století-příspěvek k typologii moravských mincí – Inte­ressante Prägungen in mährischen Funden des 13. Jahrhunderts-Beitrag zur Typologie mährischer Münzen

Luboš Polanský: Nové typy a varianty v nálezu Hradec Králové – Neue Typs und Varianten im Fund Hradec Králové

Ján Hunka: Nálezy viedenských fenigov zo Slovenska-nové zistenia – Finds of Vienna phennigs from Slova­kia-new dis­coveries

Tomáš Krejčík: Poznámky k mincovním nálezům v Lužici v 11. a 12. století – Hinweise zu Münzfunden in der Lausitz im  11. und 12. Jahrhundert

Aleš Navrátil - Kamil Smíšek: Nové numismatické objevy z hradu Špilberka – archeologický výzkum Muzea města Brna v roce 2011 – New numismatic discoveries from Castle Spilberk – archaeological research of Brno City Museum in 2011

Marek Budaj - Aleš Švec: Nález stredovekých mincí z konca 14. alebo začiatku 15. storočia z Dolných Orešian – A Find of Medieval Coins from the End of 14th or the Beginning of 15th Century from Dolné Orešany

Roman Zaoral: Několik poznámek k oběhu českých florénů v pozdně středověké Itálii – Some remarks to the circulation of Bo­hemian florins in late medieval Italy

Jan Cihlář - Lukáš Richtera: Nová revize Castelinovy tabulky pražských grošů Jana Lucemburského – New revision of Caste­lin's table of Prague grossi struck under John of Luxembourg

Lukáš Richtera - Jan Cihlář - Martin Zmrzlý - Tomáš Smělý: Doklad o netradiční technologii pokovení dobových falz parvů Václava II. – Evidence of unusual technology used in coating contemporary forgeries of parvuses struck under Wen­ceslas II

Miroslav Hus: Švédská měna za posledních Oldenburků a prvních Bernadottů (1798 – 1855) – Schwedische Währung unter den letzten Oldenburgen und den ersten Bernadotten (1798 – 1855)

Irena Bukačová: Pomník Bitvy národů u Lipska na mincích a medailích a jeho spoluautor Franz Metzner – Das Völker­schlacht-Denkmal zu Leipzig auf Münzen und Medaillen und sein Mitverfasser Franz Metzner

Petr Vorel: Směnné kursy středoevropských měn v polovině 16. Století – Wechselkurse mitteleuropäischer Währungen in der Hälfte des 16. Jahrhunderts

Tomáš Smělý: Matěj Šlegl – neznámý řezač kutnohorské mincovny předbělohorského období – Matěj Šlegl – the unknown cutter of the Kutná Hora mint in the age prior to the Battle of White Mountain

Miroslav Myšák: Medaile arcibiskupů a biskupů z rodu von Schönborn v kroměřížské zámecké sbírce – Me­daillen von Schön­bornbischöfen in Kremsierer Schlosssammlung

Jan Boublík: Otakar Španiel a vznik prvních československých mincí – Otakar Španiel und Entstehung der ersten tschecho­slowakischen Münzen

Petra Jánošíková: Ochrana mince v právních pramenech – Protection of Coin in Legal Sources

Dagmar Kašparová - Jan T. Štefan: Peněžní vztahy a rodina mědirytce Jana Jiřího Balzera – Geldbeziehungen und Fami­lie des Kupferstechers Johann Georg Balzer

Krzysztof Filipow: Żołnierze polscy wyróżnieni czechosłowackimi orderami i odznaczeniami podczas II wojny światowej – Poľskí vojaci dekorovaní za 2. svetovej vojny československými radmi a vyznamenaniami – Polish soldiers honored in the World War II by the Czechoslovak orders and decorations

*

Sborník rozšířených abstraktů mezinárodní konference Peníze v proměnách času VIII, (Hradec nad Moravicí), ISBN 978-80-86840-55-0, Ostrava 2011, 27 s., 50 Kč.

Edice Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae No. 15.

Obsah:

Marek Budaj: Niekoľko poznámok k obehu európskych dukátov v Indii v 17. storočí

Jan Cihlář – Lukáš Richtera: Doposud nepopsaný grošový nález s moravskými kontramarkami z Pardubicka – Bisher nicht beschriebener Groschenfund mit mährischen Kontramarken aus der Region von Pardubice

Krzysztof Filipow: Walery Kostrzebski (1828-1899)-forgotten Polish Numismatist Walery Kostrzembski (1828-1899)-zapomí­naný polský numismatik Walery Kostrzebski (1828-1899)-vergessener polnischer Nu­mismatiker

Witold Garbaczewski: Topos na monetách średniowiecznych-przyklad czeski i morawski – Topos auf mitteralterlichen böhmischen und mährischen Münzen

Dagmar Grossmannová: Rakouské feniky v moravských nálezech 2. Poloviny 13. Stolení a jejich podíl na složení oběživa – Österreichische Pfennige in Mährischen Funden der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts und ihr Anteil an der Umlaufmittelzu­sammen­setzung

Ján Hunka: Stredoveká Bratislava a nálezy mincí – Medieval Bratislava and finds of coins – Mitteralterliches Bratislava und Münzfunde

Dagmar Kašparová: České korunovace a ražby s nimi spojené – Böhmische Krönungen und die damit ausam­menhängen­den Prägungen

Daniel Kianička: Vzdelanostná úroveň riadiaceho aparátu kremnickej mincovne v 18. storočí – Entfernungsni­veau des Münzhau­ses von Kremnica im 18. Jahrhundert

Tomáš Krejčík: Motiv jezdce na českých a moravských středověkých mincích – Reitermotiv auf böhmischen und mähri­schem mittelalterlichen Münzen

Ilona Matejko – David Vích: Numizmatická sbírka Františka Papouška ve Slezském zemském muzeu – Ko­lekcja numiz­ma­tyczna F. Papouška w Śląskim Muzeum Ziemskim v Opawie – Numismatische Sammlung von F. Papoušek im Schlesi­schen Lan­desmuzeum in Opava

Jiří Militký – David Vích: Nové nálezy římských mincí na česko-moravském pomezí – Neue Depote römischer Münzen auf der böhmisch-mährischen Scheide

Vlastimil Novák – Jan Videman: Nový nejjižněji položený poklad mincí a zlomkového stříbra v 10. století nalezený na střední Moravě – Neuer südlich liegender Fund von Münzen und Bruchsilber aus dem 10. Jahrhun­dert in Mittelmähren

Borys Paszkiewicz: Groschen reforms in Poland and Prussia – Reforma groszowa w Polsce i Prusach – Gro­schenreform in Polen und Preußen

Lukáš Richtera – Jan Videman: Srovnání různých metod analýzy složení na depotu dvoustranných denárů Přemysla Ota­kara Cach 973 – Vergleich unterschiedlicher Analysemethoden der Metallzusammensetzung auf dem Depot der beiderseiti­gen Denar von Přemysl Otakar Cach 973

Tomáš Smělý: K počátkům ražby dvoukrejcarů v Čechách – vzácné dvoukrejcary 1561 a 1562 z razidel Jiříka staršího z Řásné

Kamil Smíšek: Nález dobového mincovního falza z konce 13. století na lokalitě Brno, Koliště. Příspěvek k poznání výrobní tech­nologie – Fund des zeitgemäßen Münznachmachung aus dem Ende des 13. Jahrhunderts in der Lokalität von Brno, Koliště. (Bei­trag zur Erkenntnis des Herstellungsverfahrenstechnik)

Justyna Szwed: Propozycja interpretacji ikonograficznej staterów bojskich serii pobocznej-typ symetryczny ornament/koń – Auslegungsentwurf der Ikonographie der Stater von Bojern der Nebenreihen-Typ symmetrisches Ornament/Pferd

Jan T. Štefan – Dagmar Grossmannová: Brněnský nález malých moravských brakteátů – Fund kleiner mähri­scher Brak­teate von Brno

Jan T. Štefan: Portréty českých numismatiků na obrazech pěti století – Porträts der tschechischen Numismatiker an der Bildern der fünf Jahrhunderte

Petr Vorel: Jáchymovské tolary Jeronýma Šlika – Jeronym Schlick-Taler von Jáchymov

Roman Zaoral: Oběh mincí v Čechách ve světle mincovních nálezů 13. století – Münzenumlauf in Böhmen im Licht der Münz­funde des 13. Jahrhunderts

*

Sborník referátů mezinárodní konference Peníze v proměnách času VII (Středověké mincovnictví a peněžní oběh v Čechách, na Moravě a v okolních zemích, ISBN 978-80-86840-49-9, Ostrava 2010, 128 s., 220 Kč.

Edice Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae No. 14.

Obsah:

Stanislav Suchodolski: Mince a buly Boleslava Křivoústého (1102-1138)

Martin Krůl: Středověké mince ve sbírkách Muzea Těšínska

Petr Schneider: Nové poznatky k nálezu mincí z Unwürde (Horní Lužice)

Barbara Idzikowska: Brakteaty z Górnych Łużyc w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie; próba od­tworzenia zasobu brakteatowego skarbu z Kamenz (ca 1200-1230)

Jan T. Štefan: Poznámka k nálezu brakteátů ve Zlechově

Tadeusz Szczurek: Źródła pisane i źródła numizmatyczne o monecie na terenie Nowej Marchii w okresie 1323-1373 (pa­nowanie Wittelsbachów)

Jan Štěpán: Odúmrtní kráva na helfštýnském panství ve 14.-16. století

Jan Cihlář – Lukáš Richtera: Pražské groše Jana Lucemburského s rubním rozdělovacím znaménkem pětilis­tou růžicí

Jiří Hána: Dva nezvyklé pražské groše Jana Lucemburského – typologická poznámka

Aleš Švec: Nový nález pražských grošov a fenigov z 15. storočia z Limbachu (Príspevok k obehu pražských grošov Karola IV. a Václava IV. na Slovensku)

 

*

 

Sborník referátů mezinárodní konference Peníze v proměnách času VI (Mincovnictví, peněžní vztahy a me­dailér­ství za válek), ISBN 978-80-86840-38-3, Ostrava 2008, 184 s., 310 Kč.

Edice Acta numisma­tica Bohe­miae, Moraviae et Silesiae No. 12.

Obsah:

Mašek Michal: Odraz vzniku samostatné Baktrie v mincovnictví

Krejčík Tomáš: Válka, boj a mír v obraze českých mincí 12. a 13. století

Novák Vlastimil: Středověké mincovny ve válečném konfliktu: anatolský případ

Němečková Věra: Války, boje, nepokoje a jejich odraz v nálezech mincí Královéhradeckého kraje

Hlinomaz Milan – Štefan Jan T.: Klášter ve Vyšším Brodu a jeho finance za válek a nepokojů

Hunka Ján: Vojna Karola Roberta v rokoch 1308-1342 a ich odraz v nálezoch mincí

Kianička Daniel: Kremnická mincovňa ako fortifikačná pevnosť

Paszkiewicz Borys: Wojna i peniadz w Prusach w XV stuleciu – Money and war in Prussia in the fifteenth cen­tury

Emmerig Hubert: Die Schinderlingszeit in Österreich und Bayern (ca. 1457-1460) und die Zusammenhänge mit Kriegen dieser Zeit – Šinderliková doba v Rakousku a Bavorsku (cca. 1457-1460) a její souvislost se soudo­bými válkami)

Hampl Pavel: Nálezy husitských flútků v jihozápadních Čechách – příspěvek k typologii českých peněz se lvem husitského ob­dobí

Procházka Jiří: Utváření střední Evropy /Některé společenské a tržní aspekty a přírodní podmínky

Štěpán Jan: Kroměřížská mincovna po třicetileté válce

Smíšek Kamil: Nález měděné mince z období povstání Františka Rákocziho II. v Kardašově Řečici

Idzikowska Barbara: Wojna i pokój na monetach i medalach z numizmatycznej dekoracji misy chrzcielnej von Magnisów z pałacu Eckersdorf (Graftschaft Glatz) - Bożków w Kotlinie Kłodzkiej na Śląsku - The War and Peace” on some coins and me­dals from numismatic decoration of silver font (1821) from von Magnis Palace at Eckersdorf (Bożków), Silesia)

Hus Miroslav: Velké obléhání – Gibraltar 1779 až 1783

Štefan Jan T.: Pamětní medaile císařovny Marie Terezie

 

 

 

Historie umění. Knižní ilustrace

 

Monografie

 

Knižní ilustrace rytců Karla a Josefa Rybičků, Ostrava 2016, 140 stran textu a soupis, 248 obrázků, ISBN 978-80-86840-59-8, 430

Mědirytec Karel Rybička (1783-1853) pracoval v dílně významného českého mědirytce a vydavatele Jana Jiřího Balzera, jehož dceru si vzal za manželku. Jeho samostatné práce nejsou příliš časté, ale jeho syn Josef Rybička (1817-1872), tedy vnuk Jana Balzera, vynikl jako zdatný ocelorytec, který ilustroval celou řadu knih, časopisů, alb a též tovaryšských listů. Soupis jejich knižních ilustrací je doplněn úplným obrazovým materiálem.

 

Obr. 56. Karlův Most a Malá strana

 

*

 

* Knižní ilustrace bratrů Salzerů: Karla, Jana Nepomuka a Ignáce, Ostrava 2011, 199 stran textu a soupis, 87 obrázků, ISBN 978-80-86840-48-2, 420

Knižní ilustrační tvorba bratrů Salzerů není tak početná jako jejich souputníků, bratrů Jana Jiřího, Matyáše, Řehoře a Františka Balzerů, ale v druhé polovině 18. století ji není možné přehlédnout, zejména pro přínos k tehdy se rozvíjející odborné ilustraci. Mimo soupis ilustrovaných knih a vyobrazení všech ilustrací je též kvantitativně analyzován počet ilustrací a ilustrovaných knih jednotlivými bratry a sledována jejich četnost v závislosti na čase.

 

Obr. 91

 

 

Katalogy výstav

 

* Jan Jiří Balzer. Knižní ilustrace a grafika druhé poloviny 18. století. Ostrava 1995, 28 stran, 4 vyobrazení, ISBN 80-901751-5-5, 20 Kč.

Katalog výstavy z knižních fondů Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Zlatá Koruna, červenec – září 1995, připravili Mgr. Jindřich Špinar a Ing. Jan Štefan, CSc.

 

Obálka

*

* Grafika rodiny Balzerů 1770-1820. Ostrava 2000, 16 stran, 12 vyobrazení, ISBN 80-85988-47-X, ISBN 80-902526-7-2, EAN 978-80-902526-7-7, 30 Kč.

Katalog výstavy grafik ze soukromé sbírky, Zámek Kravaře, květen – červen 2000, připravil Ing. Jan Štefan, CSc.

 

Obálka

*

* Grafik a malíř Ota Janeček. Ostrava 2002, 14 stran, 12 vyobrazení, ISBN 80-85988-73-9, ISBN 80-902889-8-7, 60 Kč.

Katalog výstavy ze soukromé sbírky, Kulturní středisko zámek Kravaře, duben – červen 2002, připravil a katalog napsal Ing. Jan Štefan, CSc.

Obálka

 

*

 

* Ota Janeček Grafika. Ostrava 2006, 10 stran, 11 vyobrazení, ISBN 80-86840-23-9, 60 Kč.

Katalog výstavy ze soukromé sbírky, Městské muzeum a galerie v Hustopečích v domě "U Synků", červenec-srpen 2006, připravil a katalog napsal Ing. Jan Štefan, CSc.

 

  

                                                       Obálka                                                                                    Ilustrace

                    

                                                        Ilustrace                                                                                     Ilustrace

 

*

* Grafika čtyř století. Ostrava 2006, 26 stran, 36 vyobrazení, ISBN 80-86840-24-7, 80 Kč.

Katalog výstavy ze soukromé sbírky, Městské muzeum a galerie v Hustopečích v domě "U Synků", červenec-srpen 2006, připravil a katalog napsal Ing. Jan Štefan, CSc.

 

 

                                                         Obálka                                                                                 str. 5

 

                                                           str. 20                                                                             str. 21

 

*

 

 

 

M&Š - Sborníky rodin Moláčků a Štefanů a rodů spřízněných

 

MOLÁČKOVÉ & ŠTEFANOVÉ a rodové spříznění, Ostrava 2014, 62 s., ISBN 978-80-86840-56-7, 95

Vzpomínky na Vlastu Štefanovou, roz. Moláčkovou a její dceru RNDr. Marii Marošovou, roz. Štefanovou, na nedožitých 100 let Ing. Josefa Štefana. Dále Sága rodin Moláčků a Petrášů (od Ing. Miloše Moláčka, CSc.) doplněné o situační náčrty a vzpomínky na rodiny spřízněné se stromy těchto rodin podle míst jejich života. Poznámky ke knize Idyla stanice Třešňůvské od Viktora Kamila Jeřábka, která se týká i rodiny Štefanů žijících ve fiktivní Třešňůvce, skutečných Silůvek u Brna, spolu s historickými fotografiemi místního nádraží porovnané se současnými. Několik fotografií z archivu Marty Chloupkové, roz. Chudějové (rodina Moláčků).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuční list Tomáše Štefana z roku 1898.

*

2 - MOLÁČKOVÉ & ŠTEFANOVÉ a rodové spříznění, Ostrava 2014, 76 s., ISBN 978-80-86840-57-4, 100

Vzpomínky na své prarodiče Tomáše a Alžbětu Štefanových od Ing. Jany Kovarčíkové, doplněné o fotografie, poznámky ke kalendáři obce Silůvek z roku 2014, popis a rozbor pracovní knížky (Arbeitsbuch) Tomáše Štefana (1880-1956), dále "Nekrologium", úmrtní oznámení z archivu Ing. Jana Štefana, CSc., pak životopis Ing. Josefa Štefana, doplněný fotografiemi, fotografie k článku Sága z prvního dílu, pohlednice Žabovřesk (část Brna) z konce padesátých let a nakonec Poznámky, doplněné rozrodem rodiny Prchalů z Ostravy, příbuzných ostravských Štefanů a Jmenný a místní rejstřík.

 

 

 

                 Otisk pečeti města Silůvky z roku 1898.

 

*

3 - MOLÁČKOVÉ & ŠTEFANOVÉ a rodové spříznění – panoráma času, Ostrava 2015, 91 s + 2 skládané přílohy, ISBN 978-80-86840-58-1, 148

Setkání rodin na počest Markéty Chudějové (98 let), dále o Chudějích, jejichž předek v 18. století uprchl z Francie přes Polsko do Čech, jeden z jeho potomků si bere vnučku jakési Marie dcery tureckého vojáka – dnes  Německu. Pak osobní vzpomínky p. Jindřicha Jančara (dědeček rodiny Marošů) o poválečném plebiscitu na Těšínsku, též polské a německé okupaci 1939-1945, fotografie z archivu Gríši Pechníka (po přeslici rod Moláčků), dále o tom jak přežila Eva Novotná Beerová německou okupaci, pak o továrně Tylex v Letovicích, kde pracovali na počátku minulého století Tomáš a Alžběta Štefanovi, a též o Tomášově vojenské službě a jejich dalším životě v Brně. Nechybí informace o návštěvě Silůvek a Prštic, odkud Štefanové pochází, dále Brno na starých grafikách a nových fotografiích, poznámky a supplementa, jmenný a věcný rejstřík, nakonec v příloze rodová schémata Končeků a Kovarčíků za Slovenska a zmíněných Chudějů.

(Kolorovanou rytinu podle F. Gurka vyryl J. Sands.)

 

*

 

4 - MOLÁČKOVÉ & ŠTEFANOVÉ a rodové spříznění – dokumenty a panoráma času, Ostrava 2016, 46 s + 3 skládané přílohy, ISBN 978-80-86840-62-8, 130

 

       Martin a Filip Štefanovi v Technisches Museum in Wien    Místo posledního odpočinku bratrance Ing. Ivana Chuděje (1941-1978)

         u dílny, která vypadala jako dílna jejich prapradědečka                         v Saint-Gervais-les Bains u Chamonix-Mont-Blanc.               

                                Františka Moláčka

Setkání rodin k 99. narozeninám Grety Chudějové, roz. Moláčkové, rodové schéma Marošů a Bubeníků, osobní vzpomínky již vzpomenutého Jindřicha Jančara na vznik světoznámé továrny na zinkové barvy v Petřvaldě tehdy v Rakousko-uhersku a její zánik za první republiky, dále fotografie Moláčků z jejich archivu, pak o brněnských Štefanech, též pocházejících ze Silůvek a okolí. V příloze jsou rodová schémata brněnských a ostravských Štefanů a Srovnalů (původem z Hané a z Kozlovic u Hukvald), jmenný a místní rejstřík.

*

 

5 - MOLÁČKOVÉ & ŠTEFANOVÉ a rodové spříznění – panoráma času, Ostrava 2017, 56 s + 4 skládané přílohy,

ISBN 978-80-86840-64-2, 132

 

         Paní Greta Chudějová se svou dcerou Martou Chloupkovou            Rozloučení s paní Gretou Moláčkovou (20.6. 1916-23.7.2016)

           a synovcem Milošem Moláčkem přijíždí na oslavu svých                                 v kapli sv. Václava v Brně Žabovřeskách.

                                         stých narozenin.

 

Vzpomenutí na paní Gretu (křtěnou Margaretu) Chudějovou, rozenou Moláčkovou, která se dožila stovky let, pak poznámka a vzpomínky na rod Pechníků, původem od Opavy, spolu s vývody tohoto roku, zde rozdělené do dvou tabulek, pak studie k životům Julie, Františka a Vladimíra s řadou fotografií a dokumentů. Ze spřízněné rodiny Weigelů byly zpracovány genealogické vývody některých Moláčků a jejich hlavně jejich po otcovské linii a též vysvětlení co jsou to malokopáči a hrubokopáči. K fotografii náhrobku Jeannette Beerové, která jako málokterá z rodiny spočinula ve svém hrobě v městě, ve kterém žila, v Brně, se váže příloha s potomky Nephtaly Beera, pak méně oblíbené nekrologium a převzatý text o brněnské "šalině", dále staré pohlednice starého Brna a okolí a nakonec jmenný a místní rejstřík; na zadní straně sborníku je erb rodiny Weigelů (květy weigelie) od akademického sochaře Michala Vitanovského.

 

 

*

 

 

Institucím zasíláme knihy na fakturu, soukromníkům na dobírku,

k cenám bude připočteno poštovné a balné.

Objednávejte na jan.stefan@marq.cz


Kontakt

MARQ - Ing. Jan Štefan, CSc.
Ostrava
604 947 476, 596 122 092
42040973